Дефиниции

1. ОРГАНИЗАТОР на настоящата партньорска интернет програма е ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, бл. 53Е, вх. В, представлявано от Светослав Николаев Николов и Цветелина Георгиева Станева, в качеството им на управители на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.

2. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОР – физическо или юридическо лице, което предоставя на Организатора рекламна площ на управлявана от него уеб страница. По нататък наричан за краткост само ПАРТНЬОР.

3. ПЛАТФОРМА – уеб страница за Партньорската интернет програма на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.

4. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – банери, тематични статии и промо материали, референтни линкове, поместени на уеб страницата на Партньора, промотиращи услугите на Организатора и насочващи интернет потребители към определена страница с форма за кандидатстване за потребителски кредит (landing page).

5. КЛИЕНТ – физическо лице, което:

 • е пренасочено към Портала на Организатора чрез уеб страницата на Партньора, или
 • попълни искане за отпускане на потребителски кредит от Организатора след като е било пренасочено към Портала на Организатора чрез уеб страницата на Партньора, или
 • сключи договор за потребителски кредит след като е било пренасочено към Портала на Организатора чрез уеб страницата на Партньора.

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ – настоящите Общи условия на Партньорската интернет програма.

Предмет на Общите условия

1. Настоящите общи условия на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД представляват неразделна част и се прилагат по отношение на всички договори, сключени между ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в качеството му на Организатор, от една страна, и от друга страна, съответните физически или юридически лица в качеството им на Партньор, по настоящата партньорска интернет програма.Общите условия допълват клаузите на договора като определят взаимните права и задължения на Организатора и Партньора.

Условия за участие в Партньорската интернет програма

1. За участие в Партньорската интернет програма се изисква регистрация на Партньорa в платформата affiliate.proficredit.bg, както и приемане на настоящите Общи условия.

2. Приемането на Общите условия става с подписването на Договор за Партньорска интернет програма и настоящите Общи условия.

3. Партньорът е длъжен да предостави при регистрацията си в платформата affiliate.proficredit.bg следните данни:

 • Потребителско име;
 • Парола;
 • Собствено име;
 • Презиме;
 • Фамилно име;
 • Номер на лична карта (за физически лица);
 • Наименование на фирмата (за юридически лица);
 • ЕИК (за юридически лица);
 • Адрес (седалище на фирмата, за юридически лица);
 • Пощенски код;
 • Населено място;
 • E-mail;
 • Телефонен номер
 • Банкова сметка, по която ще се изплащат комисионните

4. Партньорът се задължава в изпълнение на предмета на сключения договор и настоящите общи условия:

  4.1. да осигури на Организатора площ на уеб страницата си и да помести върху нея предоставените му от Организатора рекламни материали;

  4.2. да не извършва никакви промени в предоставените рекламни материали, включително промени в графичното представяне на банерa, в случай че е предоставен такъв, и адреса на уеб страницата, за която се отнася банерът;

  4.3. да не публикува на уеб страницата си съдържание (текст и/или графика), което не съответства на правните разпоредби или чието представяне би могло да увреди имиджа на Организатора.

  5. Партньорът няма право да използва други рекламни материали, касаещи продуктите и промоционалните предложения на Организатора, освен предоставените му от Организатора в платформата на Партньорската интернет програма. Партньорът няма право да прави никакви промени по получените материали.

  6. Служители на Организатора и лица, които имат действащ договор за сътрудничество с Организатора в качеството им на Кредитни експерти, както и членове на техните семейства нямат право да участват в Партньорската интернет програма на Организатора.

Възнаграждения и плащания

1. За изпълнение на дейностите, описани в Раздел III, т. 4, на Партньора се полага възнаграждение, изчислено на база избрания метод на плащане, посочен от Партньора в платформата affiliate.proficredit.bg. Възможните модели на плащане са:

 • CPA модел (основен модел)- фиксирана сума за всяко попълнено в рамките на 30 дни от постъпването на заявката искане за кредит от потенциални клиенти, препратени към Организатора от Партньора;
 • CPL модел – фиксирана сума за всеки пренасочен към Организатора от Партньора потенциален клиент;
 • CPS% модел – % от размера на отпуснатата сума (главница) за всеки сключен в рамките на 30 дни от постъпването на заявката договор за потребителски кредит с лица, препратени към Организатора от Партньора.
 • CPS модел – фиксирана сума за всеки сключен в рамките на 30 дни от постъпването на заявката договор за потребителски кредит с лица, препратени към Организатора от Партньора.
 • Комбинация между два от горните.

2. След влизане на Партньорa в платформата affiliate.proficredit.bg, той има достъп до актуалната статистика на контактите, генерирани с помощта на рекламните материали, публикувани на страницата на Партньорa.

3. Партньорите – юридически лица издават фактура на името на ПРОФИ КРЕДИТ България съгласно данните, посочени в Раздел III, т. 3 на настоящите Общи условия, на месечна база, до 10 (десето) число на месеца, следващ този, за който се отнася плащането.

4. Изплащането на възнаграждението за услугите на Партньора се извършва под формата на превод по посочена от Партньора банкова сметка, в срок от 14 дни от датата на получаване от Организатора на коректно попълнена фактура.

5. Партньорите – физически лица, получават възнаграждението си за извършената работа, на месечна база, в срок от 14 дни от датата на получаване от Организатора на коректно попълнена декларация за осигурителен статус. Възнаграждението се изплаща месечно, като заплащането се извършва под формата на превод по посочена от Партньора в платформата affiliate.proficredit.bg банкова сметка.

Права и задължения на Организатора

1. ПРОФИ КРЕДИТ България си запазва правото едностранно да изключи Партньорa от партньорската интернет програма при нарушаване на някоя от разпоредбите на Раздел III, т. от 3 до 6 от настоящите Общи условия от страна на Партньорa.

2. Изключването на Партньорa означава същевременно и разваляне на договора за Партньорската интернет програма.

Защита на лични данни

1. ПРОФИ КРЕДИТ България е администратор на личните данни на Партньорa, обработвани във връзка с изпълнението на Партньорската програма.

2. ПРОФИ КРЕДИТ България обработва данните на Партньорa, съдържащи се в регистрационния формуляр, в обема, необходим за сключването, изпълнението, измененията или прекратяването на правното отношение между ПРОФИ КРЕДИТ България и Партньора, в частност с цел сключването и изпълнението на договора за Партньорската програма.

3. Всеки Партньор се задължава, в случай на каквито и да било промени в данните, посочени в регистрационния формуляр, като напр. промяна на данните по документ за самоличност или търговска регистрация, промяна на банковата сметка, промяна на постоянния, настоящия или адреса за кореспонденция или промяна на телефонния номер, да извърши промяна на съответните данни най-късно до 5 (пет) дни от възникването на такова събитие.

4. Всеки Партньор има право на достъп до своите лични данни, а в случаите, определени в разпоредбите за защита на лични данни – право на коригиране, изтриване или ограничаване на тяхната обработка, както и право да подава възражения относно тяхната обработка. По-подробна информация се съдържа в документа Политика за обработка на личните данни на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, достъпен на страницата.

Заключителни разпоредби

1. Споровете, свързани с прилагането на настоящите Общи условия от Страните ще бъдат разглеждани пред съда, местно компетентен според седалището на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.

2. ПРОФИ КРЕДИТ България си запазва правото да променя настоящите Общи условия като се задължава да информира за това Партньора чрез изпращането им на последно посочения от Партньора в платформата affiliate.proficredit.bg имейл адрес. Промените влизат в сила след публикуването им на уеб страницата на Партньорската интернет програма от датата, посочена в тях. В срок от 5 (пет) работни дни от датата на публикуването на настоящите общи условия в Партньорската интернет програма, Партньорът има право изрично да възрази и да прекрати едностранно настоящия договор на основание чл. 8 от договора. В случай че в посочения срок Партньорът не подаде писмено уведомление за прекратяване на договора, общите условия се считат за окончателно приети от Партньора.

3. Отказването на Партньорa (от участие в Партньорската програма) се извършва чрез депозиране до Организатора на писмено предизвестие със срок съгласно чл. 8 от договора.

4. В случай на отказване на Партньорa, Организаторът се задължава да му изплати дължимото до момента на прекратяването на договора комисионно възнаграждение, в срок, не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на писменото предизвестие на Партньорa за отказа от участие в Партньорската интернет програма. Организаторът на Партньорската интернет програма си запазва правото да развали настоящия договор без да спазва срока за предизвестие, в случай на неизпълнение на задълженията в настоящите Общи условия или договора от страна на Партньора.

5. Промените на настоящите Общи условия влизат в сила в срок от пет дни от датата на тяхното поместване на уеб страницата на Партньорската интернет програма.

6. В случай на липсата на съгласие с промени в Общите условия, Партньорът се задължава да представи писмено уведомление за прекратяване на договора за партньорска интернет програма; липсата на такова уведомление в срок от 5 календарни дни от датата на влизане в сила на Общите условия ще означава съгласие с приемането на направените промени.

Стани част от партньорската програма на ПРОФИ КРЕДИТ и започни да печелиш!

Регистрацията е безплатна и отнема няколко минути!